SWPBS

·        

Iedereen op onze school is op de hoogte van ‘de pedagogische huisstijl’* van De Zonnewijzer en handelt hiernaar. Deze ‘pedagogische huisstijl’ impliceert een doorgaande lijn en eenduidigheid in het werken aan het pedagogisch klimaat & veiligheid. In deze pedagogische huisstijl komt naast de methodiek Fidesook de preventieve aanpak SWPBS (School wide positive behaviour system) aan bod. Meer informatie over deze aanpak voor ouders vindt u op deze website. (SW)PBS is aanpak waarbij positief bekrachtigen van gewenst gedrag bij leerlingen centraal staat. Dat doen we door kinderen pro-actief op een positieve stimulerende manier gewenst, goed gedrag aan te leren en hen op hun gedrag aan te spreken.

We spreken actief en overal duidelijke gedragsverwachtingen uit gebaseerd op drie basiswaarden van veiligheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Iedere week staat er één gedragsverwachting centraal (vermelding op takenbrief, een poster hangt in de klas én centraal op het leerplein).

We passen de reactieprocedure toe ten opzichte van onze leerlingen: ik zie, ik verwacht, dit betekent (consequentie). Wanneer de leerling gewenst gedrag laat zien wordt dit becomplimenteerd, wanneer de leerling dit gewenst gedrag niet laat zien volgt de consequentie. We geven positieve (4:1) feedback (verbaal als non-verbaal) op naleven gedragsverwachtingen. We belonen met een compliment of muntje (max. 5 muntjes totaal per dag). Enkel het compliment als beloning is het streven.

Bij 100 verzamelde muntjes per groep, verdient de groep een zonnetje dat op de grote kaart op het leerplein wordt gehangen en vieren zij hun succes met een groepsbeloning (een gezamenlijk gekozen activiteit). Bij 10 zonnetjes volgt er een beloning voor de hele school. De leraren beslissen samen over de aard van de beloning en nemen hier zo mogelijk de wensen van de kinderen in mee. Bijvoorbeeld een spelletjesmiddag, activiteitencircuit, filmmiddag, enz.

We spreken elkaar aan op de uitvoering van gemaakte afspraken (professionele cultuur). We maken ouders deelgenoot van de gouden driehoek van school, kind en ouders door ze actief, frequent, pedagogisch optimistisch en transparant mee te nemen in de uitvoering van ons beleid als in onze kwaliteitskaart pedagogische huisstijl is vermeld. 

We sluiten jaarlijks aan bij en maken actief gebruik van het aanbod rondom ‘de week tegen pesten’ en ‘de week van respect’ en besteden extra aandacht aan het pedagogisch klimaat in onze klassen in de gouden en zilveren weken. (de eerste weken van het schooljaar en na de  kerstvakantie.)

We hebben op De Zonnewijzer ook een leerlingenraad die de mening vertegenwoordigt van de leerlingen op school, namens álle leerlingen, meedenkt, -praat, -overlegt, -adviseert en -beslist over wat er op school en in de klas gebeurt. De leerlingraad stimuleert gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. En sluit ook mooi aan bij de aanpak van PBS.