Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Er is een manier om als ouder / leerkracht je stem te laten horen en zo invloed uit te oefenen op het beleid van school en bestuur. Het aantal leden van de MR, is afhankelijk van de grootte van de school. Voor onze school betekent dit 2 personen namens de ouders (Kim Pietersen en Ron Engels) en 2 personen namens het personeel (Femke Bulten en Evelien Achten). Een MR-lid wordt voor een periode van drie jaar gekozen.

De directeur van de school moet de MR om advies of instemming vragen bij:

  • De regeling van vakanties en vrije dagen
  • Het vaststellen of wijzigen van schooltijden.
  • Het vaststellen of wijzigen van schoolgids en schoolplan.
  • Het omgaan met gelden t.b.v. onderwijskundige doeleinden.
  • Een aantal personeelszaken, bv. een sollicitatieprocedure.

Instemming- en adviesrecht zijn vastgelegd in een reglement dat ter inzage ligt op school. Ook kan de M.R. zelf zaken aandragen, waarover men met de directeur wil praten.  Ouders en personeel kunnen te allen tijde een beroep doen op de MR.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De taak van een GMR is om het bestuur over bovenschoolse aangelegenheden te adviseren en voorgenomen besluiten te toetsen. Instemming- en adviesrecht zijn vastgelegd in een reglement dat ter inzage ligt op school.