Groep 5-6

Welkom op de groepspagina van groep 5-6! Ook in deze klas is de missie en visie van onze school goed terug te zien in de dagelijkse praktijk: veiligheid en vertrouwen, kwalitatief goed onderwijs, competentie en autonomie. M.b.v. duidelijke afspraken voor rust en structuur ontwikkelen leerlingen zich (adaptief) t.o.v. verschillende vakgebieden. Dit onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling en de leerbehoeften van de leerlingen. We voeren individuele gesprekken met leerlingen over hun ontwikkeling omtrent taakaanpak en executieve functies. Dagelijks werken de leerlingen naast het lesaanbod 30 minuten aan hun takenbrief. Op deze takenbrief staan taken voor rekenen, taal, spelling, verkeer en Engels. Sommige van deze taken zijn zelfstandige taken, andere taken zijn taken die leerlingen samen mogen plannen en uitvoeren. Zij mogen bij het werken aan de takenbrief zelf een plekje kiezen in de klas of op het leerplein. Aan het einde van de week reflecteren we op hoe wij hebben geleerd en hebben gewerkt.

Hoe ziet een schooldag in groep 5-6 eruit?

In de ochtend wanneer de leerlingen binnen komen nemen we samen de dagplanning door en beginnen we met stil lezen. De leerlingen lezen uit het leesclubboek, een themaboek, een leesboek uit de kast, een informatieboek of de kinderen lezen samen. Daarna een rekenles bestaande uit een instructie, verwerking en automatiseren. Na het rekenen worden de kinderen voorgelezen uit een voorleesboek aansluitend bij het thema van Blink lezen en eten we fruit in de klas. Om 10.00 uur gaan we 15 minuten naar buiten.

Na het buiten spelen wordt soms de rekenles nog afgemaakt en daarna gaan de kinderen verder aan de slag met taal, spelling, (begrijpend) lezen of hun takenbrief. Bij de instructies worden zoveel mogelijk coöperatieve werkvormen ingezet om de leerlingen te activeren tijdens de lessen. We maken vooral gebruik van het EDI-instructiemodel waarin de stappen duidelijk worden voorgedaan, waarin de leerlingen actief meedoen, waarin de aangeboden strategieën worden over gedragen van leerkracht, naar samen, naar wij, naar jij als leerling.

Om 12:00 uur lunchen we in de klas en kijken we het jeugdjournaal, waarna de leerlingen 15 minuten buiten spelen.

In de middag is het programma wisselend, er worden vakken aangeboden als maatjeslezen, takentijd, (begrijpend lezen), wereldoriëntiatie, verkeer, Engels, schrijven, muziek, drama, Grej of the day. Op woensdag krijgen de leerlingen 1,5 uur gymles van een vakdocent. Op vrijdagmiddag gaan we aan de slag met creatieve opdrachten. Om 14.00 uur is de schooldag afgelopen en gaan de leerlingen naar huis.

De vakken en methodes in groep 5-6

o   Rekenen

Voor rekenen maken wij gebruik van  de methode Wereld in getallen versie 5. Eer is veel aandacht voor het automatiseren van sommen tot 20 en 100 en alle tafels. In groep 5 worden de getallen waarmee de leerlingen rekenen steeds een beetje groter. We gaan aan de slag met (kolomsgewijs) optellen en aftrekken, keersommen, deelsommen (met rest), splitsend delen en vermenigvuldigen, rekenen met geld. We oefenen de analoge en digitale klok. Daarnaast maken de leerlingen kennis met omtrek, oppervlakte en de daarbij behorende maten.

In groep 6 leren de leerlingen optellen en aftrekken tot en met 100.000. De sommen met vermenigvuldigen en delen worden steeds groter, strategieën als cijferen en splitsend delen komen aan bod en er wordt kennis opgedaan omtrent breuken en verhoudingen.

o   Taal en spelling

Bij taal maken wij voor grammatica gebruik van de methode Staal Spelling waarbij wekelijks ook een taal doel centraal staat en daarnaast lessen mondelinge taal en creatief schrijven uit de TaalActief gekoppeld aan het thema van Blink. In groep 5 en 6 leren de leerlingen over veel verschillende woordsoorten, zinsdelen, leestekens, tekstverbanden, schema’s, werkwoorden en vormen daarvan. Daarnaast wordt er in deze leerjaar ook aandacht besteedt aan spreekwoorden en uitdrukkingen. Woordenschatontwikkeling komt aan bod binnen taalactiviteiten, leesactiviteiten en binnen wereldoriëntatie. Door themagericht te werken koppelen we telkens nieuwe kennis aan voorkennis. Op de themamuur komen er zo dagelijks woorden en afbeeldingen bij. Bij spelling werken we met de methode Staal en worden de eerder aangeboden woorden met bijvoorbeeld -ng/-nk, au en ou, ei en ij, woorden met een open klankgroep en andere assimilatieverschijnselen steeds een beetje langer. Daarnaast maken de leerlingen kennis met nieuwe categorieën zoals woorden met -ig, -lijk, -heid, een c die klinkt als s of k en leenwoorden uit het Engels of Frans. Dagelijks krijgen de leerlingen een oefendictee met 6 woorden en een zin. In groep 6 wordt een start gemaakt met werkwoordspelling van werkwoorden in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd. Hierbij maken we gebruik van ’t kofschip x.

o   Technisch en begrijpend lezen

Voor technisch en begrijpend lezen maken wij gebruik van de methode Blink lezen. De leerlingen lezen met de gehele groep een boek omtrent een thema en voeren daarbij leesopdrachten uit. De ‘leesclublessen’ bestaan uit leesclublessen, minicolleges waarin de begrijpend lezen strategieën worden onderwezen en het luisteren naar een voorleesboek waar ook weer bepaalde opdrachten aan gekoppeld zitten. Bij de ‘Wereldlezen lessen’ zetten de leerlingen de geleerde strategieën in om de teksten beter te kunnen begrijpen. Daarnaast gaan we drie keer in de week aan de slag met het lezen van teksten en woordrijen omtrent diverse leesmoeilijkheden.

o   Wereldoriëntatie

Ook voor wereldoriëntatie maken we gebruik van Blink, waarbij onderzoekend en ontdekkend leren centraal staat. Dit voor nóg meer diepgang in de geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek lessen. We halen op deze manier de wereld ‘de klas in’. Blink wereld bestaat uit een aantal lessen met informatie en de leerlingen sluiten af met het uitvoeren van een onderzoek dat zij vervolgens in verschillende vormen presenteren zoals presentaties en werkstukken.

o   Grej of the day

Twee keer per week krijgen de leerlingen een presentatie  van ongeveer 10 minuten over een bekend persoon (uit de geschiedenis), een gebeurtenis, een natuurverschijnsel over andere algemene kennis over het menselijk lichaam, dieren en culturen over de hele wereld. De leerlingen worden geprikkeld met een raadsel en gaan raden waar de Grej of the day over kunnen gaan. In de tweede helft van het schooljaar mogen ook de leerlingen zelf een spreekbeurt voorbereiden.

o   Verkeer

Wekelijks zijn er verkeerslessen ter voorbereiding op het praktijk en theorie examen in groep 7-8. Drie keer in per jaar vindt er een verkeersweek plaats waarmee we extra aandacht besteden aan verkeer (binnen een bepaald verkeersthema).

o   Engels

De leerlingen krijgen wekelijks een les Engels middels de methode Join in. Daarnaast maken zij nog een taak van Engels die zij zelf mogen plannen op hun takenbrief. Zo verwerken de leerlingen nogmaals de aangeboden Engelse woorden.

Ten slotte besteden we naast deze vakgebieden ook aandacht aan sociale vaardigheden en executieve functies. Wij zijn een PBS-school en stimuleren positief gedrag middels klassen- en schoolbeloningen. Ook maken wij gebruik van de Fidessymbolen om te gevoelens en ervaringen met elkaar bespreekbaar te maken. Zo werken wij aan een positief pedagogisch klimaat, een plek waar iedereen zich veilig en fijn voelt, een plek waar alle kinderen fijn en goed kunnen leren.