Groep 3-4

Een schooldag in groep 3-4?

We starten elke ochtend met het doornemen van de dagplanning. Wat gaan we doen vandaag? Zijn er nog bijzonderheden? Daarna gaan we aan de slag met de lessen en meestal verloopt een dag ongeveer zo:

Eerst lezen. Dat kan maatjeslezen zijn in een leesblad of methodeboekje, stil lezen in een leesboek of samen lezen met de groep of met een leesgroepje in een leesboekje van de methode. Daarna de rekenles en die is opgesplitst in een deel automatiseren (herhalen, vlot en handig leren rekenen), een instructiegedeelte en verwerkingsgedeelte op papier en/of digitaal en met materialen. Tijdens  het fruit eten wordt er een verjaardag gevierd of voorgelezen uit het Blink voorleesboek, daarna een kwartier buiten spelen. Na de pauze gaan we soms nog even verder met rekenen of meteen aan de slag met Taal, Spelling, een leesles en/of schrijven. Instructies, verwerkingsactiviteiten individueel, in groepjes of met maatjes wisselen elkaar af. We werken op papier, digitaal en met leerzame spelletjes. Hierin proberen we zo veel mogelijk een balans te vinden. Twaalf uur gaan we samen lunchen in de klas met rustige muziek of een schooltv-aflevering passend bij het thema en daarna 15 minuten buitenspelen.

’s Middags hebben we nog tijd om dingen van de ochtend verder te oefenen en af te maken, werken we aan onze taken op de takenbrief en worden dingen samen herhaald en geoefend. De themalessen van Blink, creatieve activiteiten zoals knutselen, tekenen, bewegen op muziek, muziekles, Engels en verkeer zijn vaak in de middag, maar dit kan ook wel eens ’s ochtends aan bod komen. Op woensdag krijgen we gym van een vakdocent (lessen met toestellen, spel- en sportlessen) en op vrijdagmiddag geeft onze juf zelf gym (spelles of bewegen op muziek).

 

Methodes:

In groep 3 gebruiken we de methode Veilig leren lezen. Dat is een leesmethode waarin spelling- begrijpend lezen- woordenschat-taal geïntegreerd zijn. Het eerste half jaar worden alle letters aangeboden en geoefend met de bijbehorende klankgebaren en leren de kinderen om de letters ook te kunnen schrijven. We gebruiken daarvoor het verbonden schrift van Pennenstreken. Het tweede half jaar ligt de nadruk op het oefenen van woorden, zinnen en teksten met lees- en spellingsmoeilijkheden, het begrijpend lezen en creatief schrijven. (zelf schrijven van goede zinnen en teksten). De kinderen leren de letterfamilies en kleuren van de methodiek Taal in blokjes, dat helpt om spellingsmoeilijkheden inzichtelijk te maken. Vanaf kern 7 (2e helft van het schooljaar) leren de kinderen ook verschillende spellingscategorieën correct schrijven met de methode Staal Spelling.

Bij het rekenen gebruiken we de methode Wereld in getallen (versie 5) in combinatie met de adaptieve software van Snappet. In groep 3-4 is er vooral veel aandacht voor begripsvorming en tellen middels de getallenlijn en materialen zoals blokjes, fiches, het rekenrekje, de kralenketting en heel veel rekenspelletjes. Zo oefenen wij o.a. de getallenlijn tot 100 en de sommen tot 20 in groep 3.

In groep 4 gebruiken de leerlingen ook Taal in blokjes naast de spellingmethode Staal Spelling. In deze methode komt ook grammatica aan bod. Daarnaast zijn er nog taalactiviteiten uit de taalmethode Taalactief : mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke taalvaardigheid en taalbeschouwing. Deze doelen komen soms ook in het leesdossier van Blink lezen aan bod. Woordenschat komt aan bod binnen de taalactiviteiten en leesactiviteiten, maar ook bij wereldoriëntatie. We werken themagericht in groep 3-4 met Blink wereld. Elke periode van vakantie tot vakantie staat een thema centraal en vullen we onze themamuur met woorden, afbeeldingen e.d. en hebben we gesprekken, theorielessen en activiteiten rondom dat thema. Daarbij komen ook de creatieve vakken aan bod. In groep 4 werken we ook met Blink lezen. In deze leesmethode worden het technisch lezen, begrijpend lezen, praten over rijke teksten, woordenschat e.d. gecombineerd. Op die manier werken we aan kennis van de wereld naast de ontwikkeling van het lezen en de taalvaardigheid. Groep 3 doet wel mee met de thema-activiteiten zoals het luisteren en praten over het voorleesboek, maar zij werken niet net als groep 4 met het tekstenboekje en het leesdossier, omdat zij dan aan de slag gaan met veilig leren lezen en de nadruk bij hen nog meer ligt op het technisch lezen, terwijl dat in groep 4 steeds meer ligt op vlot en vloeiend lezen en tekstbegrip. In groep 4 oefenen we ook dagelijks een leesblad met een leesmoeilijkheid.

Bij schrijven leren de leerlingen van groep 4 de hoofdletters en bij het rekenen staan vooral het automatiseren van sommen tot 20, het handig uit kunnen rekenen van sommen tot 100 en de tafels van vermenigvuldigen centraal. Maar daarnaast komen er nog veel meer rekendoelen aan bod die we oefenen met de methode Wereld in getallen en de rekenspelletjes samen met groep 3.

Voor Engels gebruiken we de methode Join in en gaat het in groep 3-4 om spelenderwijs middels verhalen, filmpjes, liedjes en activiteiten Engels woorden en zinnen te leren spreken. Zij hoeven nog geen woorden correct te kunnen schrijven. Bij verkeer gebruiken we de methode Let’s go en de activiteiten van o.a. de ANWB (Streetwise).

Naast alle vakgebieden proberen we samen te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden (gedrag, houding, samenwerken, zelfvertrouwen e.d.) middels kringgesprekken, spelletjes en Fides-activiteiten en we zijn natuurlijk een PBS-school. Ons streven is dat iedereen in onze klas het fijn heeft en goed kan leren en werken. We helpen elkaar en zijn er voor elkaar en we leren om te leren. Want in groep 3-4 wordt vooral bij het leren lezen, schrijven en rekenen de basis gelegd voor de groepen die volgen.